Политика за поверителност

Настоящото информационно известие Ви предоставя подробна информация относно защитата на Вашите лични данни като посетител или потребител на уебсайта www.frigotehnica.ro, от Фриготехника ЕООД, дружество, създадено в съответствие с българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 8С, офис 19/20, с ЕИК 200684618, данни за контакт с лицето, определено за защита на данните е ekaterina.georgieva@frigotehnica.bg (наричано по-долу „Фриготехника“ или „Ние“).

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице; подлежащо на идентифициране физическо лице е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор, или чрез един или повече признаци, специфични за неговата физическа, физиологична, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност.

Фриготехника, в качеството си на администратор, отговаря за обработването на Вашите лични данни в контекста на нашите дейности. Настоящото известие Ви информира за личните данни, които използваме, целта, за която ги използваме, категориите получатели, на които ги предаваме, продължителността на съхранение и как можете да упражните законните си права във връзка с обработката на данни.

ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Целта на събирането и обработката на лични данни е комуникацията между Фриготехника и Вас, за да се отговори на исканията, посочени във формуляра за комуникация или формуляра за изразяване на интерес. Фриготехника събира данни и чрез уебсайта, когато го посещавате.

Фриготехника събира и обработва лични данни само и единствено за целите, посочени по-горе, и до степента, необходима за ефективното постигане на тези цели. Данните са адекватни, релевантни и не са прекомерни по отношение на целите, за които се обработват в даден момент, точни са и, когато е необходимо, се актуализират.

Обработвани лични данни:

– име, фамилия, адрес, телефон, електронна поща;

– информация, събрана чрез „бисквитки“, като например: IP адрес, използван браузър, информация за софтуера, инсталиран на вашето оборудване.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА СЪХРАНЕНИЕ

Ще съхраняваме Вашите лични данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да постигнем целите, за които са били събрани и обработени. След това ще продължим да обработваме Вашите данни при спазване на принципа за минимизиране и ограничаване на целите, ако сме задължени по силата на правна разпоредба или ако имаме законен интерес.

Ще изтрием Вашите лични данни, когато съхранението им вече не се подкрепя от някое от основанията за обработване.

ПОЛУЧАТЕЛИ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Има определени ситуации, в които можем да разкрием Вашите лични данни на трети страни, ако имаме законово задължение да го направим или когато трябва да спазим договорни задължения.

Бисквитки

За да гарантираме правилното функциониране на уебсайта, Фриготехника понякога поставя на Вашия компютър малки файлове с данни, така наречените „бисквитки“. Повече информация за използването на „бисквитки“ можете да намерите в Политиката за използване на „бисквитки“.


КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ И КАК МОЖЕТЕ ДА ГИ УПРАЖНЯВАТЕ.

Съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 имате следните права:

– Да получите достъп до данните: можете да получите информация за обработката на личните Ви данни и копие от тези данни.

– Да коригирате данните: ако смятате, че личните Ви данни са неточни или непълни, можете да поискате тези лични данни да бъдат съответно променени.

– Да поискате изтриване на данните: можете да поискате изтриване на Вашите лични данни в рамките на предвиденото от закона.

– Ограничаване на обработката: можете да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни.

– Да възразите срещу обработването: можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация.

– На преносимост на данните: имате право да поискате личните данни, които сте ни предоставили, да Ви бъдат върнати или, ако е възможно, да бъдат прехвърлени на трета страна.

Обработката на Вашите лични данни за горепосочените цели не включва автоматизирано вземане на решения.

Можете да упражните горепосочените права, като изпратите писмено искане, датирано и подписано, на имейл адрес ekaterina.georgieva@frigotehnica.bg или по пощата на адрес Фриготехника ЕООД, гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 8С, офис 19/20.

В допълнение към горното имате право да подадете жалба до Националния надзорен орган за обработване на лични данни (Комисия за защита на личните данни / КЗЛД), на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2, тел. 02/9153525, имейл: kzld@cpdp.bg, www.cpdp.bg, във връзка с обработката на Вашите лични данни.

Допълнителни подробности относно обработката на Вашите лични данни можете да намерите в Политиката за обработката на лични данни на трети страни в рамките на Фриготехника ЕООД.