Общи условия

Моля, прочетете внимателно приложимите общи условия („Условия“), преди да използвате уебсайта на Фриготехника ЕООД („Уебсайт“). Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате с тези Условия. Ако не сте съгласни с Условията, моля не използвайте Уебсайта. Условията се отнасят до Вашите законни права и задължения и включват важни разпоредби, свързани с отказ от отговорност и определяне на компетентните съдилища. Информацията, представена от дружеството Фриготехника ЕООД чрез Уебсайта, е предназначена изключително за информация на неговите клиенти и посетителите на Уебсайта.

Фриготехника ЕООД е българско юридическо лице, създадено в съответствие с българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 8С, офис 19/20, с ЕИК 200684618, в качеството си на собственик на този уебсайт, полага усилия да актуализира този уебсайт, но не поема отговорност и не гарантира точността и коректността на предоставената информация. Съответно материалите и информацията, публикувани на Уебсайта, се предоставят „такива, каквито са“, без никакви изрични или подразбиращи се гаранции от какъвто и да е вид, включително гаранции за продаваемост, гаранции за спазване на авторските права или гаранции за пригодност за определена цел. Уебсайтът е собственост и се управлява от Фриготехника ЕООД. Всички материали на този Уебсайт са собственост на Фриготехника ЕООД, като възпроизвеждането, съхраняването или предаването на части или на цялото им съдържание без предварителното съгласие на собственика е забранено.

Фриготехника ЕООД си запазва правото по всяко време да актуализира, добавя, променя или изтрива, изцяло или частично, информацията или условията чрез Уебсайта, без предварително уведомление. Актуализациите, измененията или допълненията са задължителни за всички потребители и посетители на Уебсайта и ще бъдат публикувани на Уебсайта. Информацията относно продуктите и услугите на Фриготехника ЕООД, включително техния външен вид и/или спецификации, съществуващи или представени на Уебсайта, може да бъде променяна по всяко време без предизвестие. Тази информация не може да се тълкува като представяне, гаранция или друг ангажимент от страна на Фриготехника ЕООД по отношение на продуктите и услугите и Фриготехника ЕООД се отказва от всякакви гаранции, изрични или подразбиращи се, относно тяхната точност, годност за каквато и да е цел или пълнота.

Достъпът до и използването на този Уебсайт представлява Вашето съгласие и приемане, без промяна, на условията, изложени в тези Условия, публикувани на Уебсайта, и използването им е на Ваш собствен риск. Освен това Вие декларирате и гарантирате, че няма да използвате Уебсайта за цели, които са незаконни, неморални или забранени от Условията, публикувани на Уебсайта. Всяка информация или материал, предаден на Уебсайта по електронна поща или по друг начин, се третира като неповерителна и непатентована информация. Забранено Ви е да публикувате или предавате на Уебсайта всякакви незаконни, клеветнически или други неприемливи материали.

Фриготехника ЕООД не носи отговорност за съдържанието или информацията на уебсайтовете на трети страни към които има връзки или към които те предоставят връзки. Ако получите достъп до сайтове на трети страни, Вие правите това на свой собствен риск. Текстът, оформлението, дизайнът и други елементи на уебсайта, както и самият уебсайт, са защитени с авторско право. Някои или всички имена, символи и лога на Уебсайта са регистрирани търговски марки. Този Уебсайт не предоставя по никакъв начин лиценз или право на ползване на търговските марки, показани на Уебсайта.

В качеството си на партньор на трети страни Фриготехника ЕООД може да представи на Уебсайта лога или изображения на търговски марки на такива трети страни, които са защитени с авторско право или интелектуална собственост. Тяхното използване от Фриготехника ЕООД става с предварителното съгласие на тези трети страни и при спазване на техните авторски права и права на интелектуална собственост. С настоящото не се предоставя право на лиценз или използване на такива лога или изображения на търговски марки, принадлежащи на трети страни. Всяко използване трябва да се извършва с изричното съгласие на тези трети страни.

Ако е приложимо, личните данни на посетителите или потребителите на Уебсайта ще бъдат обработвани в съответствие с Политиката за поверителност и обработката на лични данни на Фриготехника ЕООД и приложимото законодателство. За пълна информация относно начина на обработване на лични данни чрез Уебсайта можете да получите през достъп до Политиката за поверителност на този Уебсайт. Всеки конфликт, възникнал между уебсайта Фриготехника ЕООД и потребителите, относно достъпа или използването на Уебсайта, ще бъде разрешаван по взаимно съгласие, а ако това не е възможно, спорът ще бъде разрешаван от компетентните съдилища в България, като приложимото право е българското.

– Политика за поверителност

– Правила и условия

– Карта на сайта

– Бисквитки